Lietošanas nosacījumiInformācija par veselības jautājumiem
Šī tīmekļa vietne var sniegt informāciju par dažādiem medicīniskiem stāvokļiem un to ārstēšanu. GSK neuzņemas atbildību, ka šajā lapā publicētie materiāli ir atbilstoši vai izmantojami ārpus konkrētās mērķauditorijas apdzīvotās teritorijas. Apmeklētāji, kuri pēc savas iniciatīvas izmanto šo lapu, atrodoties ārpus Latvijas teritorijas, ir atbildīgi par savas rīcības atbilstību vietējai likumdošanai, ja un tādā mērā, kā konkrētie likumi ir piemērojami. Papildus tam - nekas no šajā mājas lapā publicētā nav domāts kā medicīniska rakstura padoms vai rekomendācija un nevar kalpot par pamatu nevienam lēmumam vai rīcībai. Specifiska medicīniska konsultācija vienmēr jāmeklē pie kvalificēta veselības aprūpes speciālista.

GSK pieliek saprātīgas pūles, lai uzturētu šo tīmekļa vietni un atjaunotu tajā publicēto informāciju, taču tā neuzņemas nekādu atbildību vai garantijas attiecībā uz šīs informācijas precizitāti, pabeigtību un tās iespējamo izmantojumu. 

Hiperteksta saites
Šajā mājas lapā esošās hiperteksta saites var jūs aizvest uz citām interneta vietnēm, t.sk., uz tām, kas pieder citiem GSK uzņēmumu grupā ietilpstošajiem uzņēmumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar jūsu apmeklēto citu GSK uzņēmumu, kā arī jebkuru trešo pušu tīmekļa vietņu lietošanas un konfidencialitātes nosacījumiem.

GSK neuzņemas atbildību, nesniedz nekādas garantijas par nevienu trešo pušu tīmekļa vietnēs publicēto informāciju vai viedokli, kā arī tos nerekomendē.

Intelektuālais īpašums
Visas autortiesības uz šajā vietnē publicētajiem materiāliem pieder GSK uzņēmumu grupai, vai arī tai ir piešķirtas šo materiālu izmantošanas tiesības, ja vien nav norādīts citādi.

Šo materiālu vai to daļu reproducēšana jebkādā formā ir aizliegta, izņemot saskaņā ar sekojošām atļaujām.

Jūs drīkstat lasīt, apskatīt, izdrukāt, lejuplādēt un kopēt šajā lapā publicētos materiālus tikai savai personiskai, nekomerciālai lietošanai, bet ar nosacījumu, ka ikvienā materiāla kopijā iekļaujat un norādāt šo tīmekļa vietni kā informācijas avotu ar atsauci „© GSK uzņēmumu grupa - Visas tiesības rezervētas”. Ja vien nav īpaši norādīts, nekāds cits šo materiālu izmantojuma veids nav atļauts.

Nekas no šajā tīmekļa vietnē publicētā nedrīkst tikt uzskatīts par jebkādu pilnvaru vai tiesību nodošanu saistībā ar GSK uzņēmumu grupai vai kādai trešajai pusei piederošu jebkuru intelektuālo īpašumu (t.sk., patentiem, preču zīmēm un autortiesībām). GSK nepretendē uz šeit atrodamo trešo pušu preču zīmju īpašumtiesībām, nedz arī apliecina savu saistību ar tām. Šīs trešajām pusēm piederošās preču zīmes tikai identificē to īpašniekiem piederošos pakalpojumus un preces, bet nekādā ziņā nav uzskatāmas par jelkāda veida atbalstu vai ieteikumu no GSK puses.

 Informācijas izmantojums
Lietotāju sniegtā informācija vai arī jebkurš cits materiāls, kas atsūtīts caur internetu, nopublicēts GSK vietnē vai saņemts citādi (izņemot personiskus un ar veselību saistītus datus – atbilstoši GSK konfidencialitātes nosacījumu izpratnei) tiek uzskatīts par nekonfidenciālu un īpašumtiesību neizsargātu, tādu, kas GSK neuzliek nekādas īpašas saistības. GSK drīkst brīvi un pēc saviem ieskatiem šo informāciju izmantot jebkādam mērķim, ko tā uzskata par atbilstošu, t.sk., to reproducēt un publiskot. GSK ir arī tiesīga izmantot jebkuras šajā informācijā iekļautās idejas, koncepcijas, praktiskās zināšanas un tehnoloģiskās kompetences jebkuriem mērķiem, t.sk., komerciāliem, nemaksājot lietotājiem par to.  

Konfidencialitāte
GSK respektē tīmekļa vietnes apmeklētāju privātumu. Lai uzzinātu ar savām tiesībām un pienākumiem saistībā ar tīmekļa vietnē publicēto informāciju, lūdzu, iepazīstieties ar GSK Konfidencialitātes nosacījumiem.